Lekcija 39 - Čiji? Prisvojni oblik u engleskom: 's


Postavite pitanje na ovu temu na blogu :)

Uradite prateću vežbu

Video lekcije